UNIKÁTNÁ METÓDA ZMRAZENIA HEMOROIDOV

potvrdena 95% účinnosť!

Určené pre domáce použitie

ANUREX Double Effect - NOVÝ OBJAV! → viac o objave

Loading...

Obchodné a dodacie podmienky

1. Úvodné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") obchodnej spoločnosti Herbamedicus, s.r.o., so sídlom v Olomouci, ul. Ostružnická 325/6, PSČ 779 00, IČ: 277 88 601, DIČ: CZ277 88 601, tel.: +420 737 290 416, zapísanej v obchodnom registri vedenom pri Krajskom súde v Ostrave, oddiel C, vložka 51831 (ďalej len "predávajúci") upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknutých v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej jen "kúpna zmluva") uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej jen "kupujúci") prostredníctvom objednávkového formulára predávajúceho. Objednávkový formulár je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese www.anurex.sk, a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej jen "webové rozhranie obchodu")

2. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

2.1.   Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ponuka predaja tovaru a jeho cena zostáva v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované na webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za osobitne dojednaných podmienok. Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené na webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu týkajúcu sa tohto tovaru.

2.2.   Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené na webovom rozhraní obchodu platia len v prípade doručenia tovaru v rámci územia Slovenskej republiky.

2.3.   Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár na webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje predovšetkým informácie o:

2.3.1.   objednávanom tovare,
2.3.2.   spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
2.3.3.   informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

2.4.   Pred odoslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré do objednávky vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri vkladaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Záväzne objednať“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci ihneď po obdržaní objednávky potvrdí jej priatie kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenej v užívateľskom rozhraní alebo v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

2.5.    Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

2.6.    Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením oznámenia o prijatí objednávky (akceptáciou), ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

2.7.    Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to predovšetkým s osobami, ktoré v predošlej dobe podstatným spôsobom porušili svoje povinnosti voči predávajúcemu.

2.8.    Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov pri uzatvorení kúpnej zmluvy na diaľku. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy na diaľku (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

3. Cena tovaru a platobné podmienky

 3.1.   Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:
- v hotovosti na dobierku na mieste určenom kupujúcim v objednávke;
- bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. 2900461952/8330, vedený u spoločnosti Fio Banka (ďalej jen „účet predávajúceho“);

3.2.    Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je výslovne uvedené inak, kúpnou cenou sa rozumejú tiež náklady spojené s dodaním tovaru.

3.3.    V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 3 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

3.4.   V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamžikom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

3.5.   Predávajúci je oprávnený, predovšetkým v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 2.5), požadovať úhradu celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

3.6.   Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

3.7.   Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak to stanovujú všeobecne záväzné právne predpisy, vystaví predávajúci kupujúcemu o platbách vykonávaných na základe kúpnej zmluvy daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

4.1.    Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia §12 ods. 5, písmena c) zákona č. 108/2000 Z.z. O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji nie je možné odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je okrem iného predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze. Taktiež nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy na predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré kupujúci rozbalil, alebo od kúpnej zmluvy na predaj novín, časopisov a periodickej tlače.

4.2.   Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 4.1 či o iný prípad, v ktorom nie je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením §12, ods. 1 právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do siedmich (7) pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu doručené do siedmich (7) pracovných dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

4.3.   V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 4.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do 5 pracovných dní od odoslania informácie o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený, neopotrebovaný a v pôvodnom obale.

4.4.   V lehote pätnástich (15) dní od vrátenia tovaru kupujúcim podľa čl. 4.3 obchodných podmienok je predávajúci oprávnený vykonať preskúmanie vráteného tovaru, predovšetkým za účelom zistenia, či vrátený tovar nie je poškodený, opotrebovaný či čiastočne spotrebovaný.

4.5.   V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 4.2 obchodných podmienok vráti predávajúci kupujúcemu plnenie poskytnuté kupujúcim do desiatich (10) dní od uplynutia lehoty na preskúmanie tovaru podľa čl. 4.4 obchodných podmienok, najneskôr však do tridsiatich (30) dní od doručenia oznamu o odstúpení od kúpnej zmluvy, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim.

4.6.   Kupujúci berie na vedomie, že pokiaľ tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný či čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu nárok na náhradu tým vzniknutej škody. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

4.7.   Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

4.8.    Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy spotrebiteľom, stráca darovacia zmluva týkajúca sa tohto darčeku účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

5. Preprava a dodanie tovaru

5.1.   Spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci, ak nie je kúpnej zmluve stanovené inak. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

5.2.    Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Ak kupujúci pri dodaní tovar neprevezme, je predávajúci oprávnený požadovať poplatok za uskladnenie vo výške 4 EUR (štyri eurá), alebo je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

5.3.    V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

5.4.    Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad túto skutočnosť ihneď oznámiť prepravcovi. V prípade, že porušenie obalu javí známky neoprávneného vniknutia do zásielky, nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúcej tovar bol neporušený.

5.5.   Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu byť upravené osobitnými dodacími podmienkami predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

6. Zodpovednosť za vady, záruka

6.1.   Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi (predovšetkým ustanovením §612 a nasl. Občianskeho zákonníka).

6.2.    Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je v zhode s kúpnou zmluvou, predovšetkým, že je bez vád. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má akosť a užitkové vlastnosti zmluvou vyžadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, prípadne že má akosť a užitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé. Ďalej že vec zodpovedá požiadavkom právnych predpisov, je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec zvyčajne používa.

6.3.    V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je taký postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví behom šiestich (6) mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo ak sa nepreukáže opak.

6.4.    Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia alebo o veci použité, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa prejavia ako rozpor s kúpnou zmluvou po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

6.5.    Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky Jablunkovská 110, 739 61 Třinec. Za okamžik uplatnia reklamácie sa považuje okamžik, keď predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar.

6.6.    Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady upravuje reklamačný poriadok predávajúceho.

7. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

7.1.    Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

7.2.    Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátanie fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene používať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu.

7.3.    Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné používať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.

7.4.    Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 53a odst. 1 občianskeho zákonníka.

7.5.    Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s jej určením.

8. Ochrana osobných údajov a posielanie obchodných oznamov

8.1.    Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v aktuálnom znení.

8.2.    Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len „osobné údaje“).

8.3.    Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy, pre účely vedenia užívateľského účtu a pre účely posielania informácií a obchodných oznamov kupujúcemu.

8.4.    Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri objednávke vykonanej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmenách vo svojich osobných údajoch.

8.5.    Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu ako spracovateľa. Okrem osôb dopravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho predané tretím osobám.

8.6.    Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

8.7.    Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

8.8.    V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovávateľ (čl. 8.5) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

8.8.1.    požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,
8.8.2.    požadovať, aby predávajúci nebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav. Predovšetkým sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak je žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety vyhodnotená ako oprávnená, predávajúci alebo spracovateľ odstráni bez meškania závadný stav. Ak predávajúci nebo spracovateľ žiadosti nevyhovie, má kupujúci právo obrátiť sa priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie kupujúceho obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.

8.9.     Ak kupujúci požiada o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu poskytnúť. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie. 

9. Zasielanie obchodných oznamov

9.1.    Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznamov predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

10. Doručovanie

10.1.   Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa voľby odosielateľa). Kupujúcemu je korešpondencia doručovaná na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účtu.

11. Závěrečné ustanovenia

11.1.    Ak vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany súhlasia, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.

11.2.    Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia a činnosť predávajúceho nepodlieha iným povoleniam. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad.

11.3.    Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

11.4.    Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

11.5.    Kontaktné údaje predávajúceho: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.